Celem statutowym Fundacji jest:

1. szerzenie kultury artystycznej (plastycznej, teatralnej, parateatralnej, filmowej, muzycznej,tanecznej, literackiej)

2. wspieranie praktyk artystycznych w różnorodnych formach,

3. inicjowanie, popieranie i prowadzenie działań mających na celu wymianę doświadczeń artystycznych, a także wymianę doświadczeń między różnymi dziedzinami sztuk i życiaspołecznego.

Fundacja swe cele realizuje przez: