IMPROWIZACJA WOLNA

 

 

ZAPISZ SIĘ!

Warsztaty percepcji i ekspresji

Warsztaty improwizacji wolnej to nauka spontanicznego, nieskrępowanego działania oraz uważnej obserwacji i świadomego współdziałania.

Będziemy szukać spotkania z samym sobą: stanu integracji emocji ruchu i głosu. Będziemy szukać spotkania z przestrzenią i partnerem: zauważania, interpretowania i pewności reakcji.

 

Podstawę pracy indywidualnej stanowi rozluźnienie blokad psychicznych przez działanie fizyczne i wokalne. Następnie zajmujemy się poszerzeniem możliwości ekspresyjnych, czyli identyfikacją własnych manier i schematów ruchowych i myślowych i z przekraczaniem tych schematów.

 

Praca z partnerem natomiast zaczyna się od częściowego rezygnowania z siebie. Aby zauważyć i reagować na partnerów muszę część swojej uwagi wynieść na powierzchnię. Jest to droga włączania zewnętrznego do mojej wewnętrznej linii działania.

 

Znaczną część warsztatu zajmie trening fizyczny i wokalny, czyli praca nad narzędziami.

 

Warsztat improwizacji wolnej jest warsztatem nieteatralnym. Improwizacja dopuszcza obserwatorów, ale ich nie wymaga. Wykorzystuje techniki pracy z ciałem i głosem, rekwizytem i przestrzenią pokrewne technikom aktorskim, stawiając jednak przede wszystkim na autentyczność, a nie na grę.

Warszawa, 29.05-2.06.2019

 

 

 

Dla kogo są te warsztaty?

Warsztaty organizowane są dla Ciebie, jeżeli:

praca nad sobą jest dla Ciebie najlepszym wypoczynkiem

chcesz uruchomić swój głos i ciało

chcesz nauczyć się używać swych emocji

chcesz przełamać swoją wstydliwość

chcesz działać z innymi twórczymi ludźmi

 

Każdy z tych powodów jest wystarczający, by podjąć to działanie!

 

Warsztaty dla osób od 16 roku życia, bez górnej granicy wieku.

Miejsce i termin.

Warszawa, 29.05-2.06.2019

Akademia Sztuki i Kultury, Al. Jana Pawła II 36c

 

Warsztaty trwają 5 dni (27 godzin)

 

29.05: 17.00 - 22.00

30.05: 17.00 - 22.00

31.05: 17.00 - 22.00

1.06: 15.00 - 18.00, 19.00 - 22.00

2.06: 15.00 - 18.00, 19.00 - 22.00

 

Ile to kosztuje?

.

380 PLN

 

Zaliczka w wysokości 100 PLN jest minimalną kwotą wpłacaną przy zapisie: rezerwuje ona miejsce w grupie.

Prosimy o dokonanie wpłaty w przeciągu trzech dni od zapisu oraz zasygnalizowanie dokonania tejże wpłaty (smsem lub mailem). Należy wysłać potwierdzenie przelewu na nasz adres mailowy (zapisy@warsztaty-teatralne.pl). Pełną kwotę należy uiścić najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem warsztatu.

Prowadzący

Piotr Filonowicz

Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie. Prowadził grupę Linia Nocna (2008-12) zajmującą się improwizacją wolną oraz Linia Wokalna skupiającą się na pracy z głosem w oparciu o pieśni tradycyjne. Od 2012 zajmuje się projektem Fabryka Destrukcja (www.facebook.com/FabrykaDestrukcja). Co roku organizuje wyprawy etnomuzykologoczne, podczas których zbiera materiał do pracy wokalnej (2007-8 Bułgaria, Polska, 2009 Rumunia, 2010 Macedonia, 2011 Albania, 2012 Indie, 2013 Gruzja, 2014 Bułgaria, Izrael, Serbia).

Prowadzi warsztaty wokalne "Przędzalnia głosu". Specjalizuje się w pracy nad budzeniem naturalnej siły głosu oraz integrowaniem emocji, ruchu i głosu.

Założyciel i lider warsztatów teatralnych Akademii Sztuki i Kultury (www.warsztaty-teatralne.pl).

Ile osób liczy grupa?

Do 15 osób

Jak się zapisać?

telefonicznie - 609 045 956

mailem - asik.zapisy@gmail.com (wymaga potwierdzenia z naszej strony)

 

Należy:

1. podać swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu)

2. napisać krótko o swoich ewentualnych doświadczeniach teatralnych / muzycznych / tanecznych itp. (jeśli nie posiadasz takich doświadczeń, także napisz o tym). Tekst ten prześlij nam drogą elektroniczną lub tradycyjną.

3. wpłacić na konto ASiK (lub w sekretariacie ASiK) zaliczkę bądź pełną kwotę za warsztaty.

 

Decyduje kolejność zgłoszeń. Grupy liczą do 15 osób.

Prosimy o dokonanie wpłaty w przeciągu trzech dni od zapisu.

Pełną kwotę należy uiścić najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem warsztatu (chyba, że zgłoszenie nastąpiło później).

Należy wysłać potwierdzenie przelewu na nasz adres mailowy (zapisy@warsztaty-teatralne.pl).

Zrezygnować z warsztatu można najpóźniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem: prosimy wówczas o podanie danych do przelewu zwrotnego.

Co zabrać ze sobą?

Należy zabrać na warsztaty:

strój do ćwiczeń (dowolny, wygodny); ćwiczymy boso, w skarpetkach lub w miękkim obuwiu

Free Improvisation / Improvisation libre

 

WORKSHOP FOR PHYSICAL AND VOCAL EXPRESSION

STAGE D’EXPRESSION VOCALE ET CORPORELLE

Clermont de l'Oise, 8-10 june/juin 2019 (France)

 

ENG

Free improvisation workshops are focused on careful perception and spontaneous, unhampered action.

We will look for a meeting with ourselves: the state of integration of the mind, physical action and voice. We will be looking for a meeting with space and a partner: to notice, interpret and be sure of the reaction. The basis of individual work is the relaxation of psychological blocks through physical and vocal action. Then we deal with expanding the expressive possibilities, that is, identifying one's own movement and thought old patterns and crossing these patterns. Work with a partner begins with partial resignation. To notice and react to partners, I have to take some of my attention to the surface. This is the path of including the external to my internal line of action.

A big part of the workshop is dedicated to physical and vocal training, ie to work on the tools. Free improvisation workshop is a non-theatrical workshop. Improvisation allows observers, but does not require them. It uses techniques of working with the body and voice, prop and space related to the acting techniques, but focusing on authenticity, not on acting.

 

Who are these workshops for?

 

Workshops are for you if:

working on yourself is what you love

you want to wake up your voice and body

you want to learn how to use your emotions better

you want to break your shyness

you want to work with other creative people

Each of these reasons is enough to come!

 

This workshop is lead in French or English - depending on the group requirements.

 

FR

Les stages d’Improvisation Libre s’appuient sur la spontanéité, la liberté d'action, l'observation attentive et la coopération consciente à ce qui se déroule.

Nous cherchons à créer les conditions pour permettre la rencontre avec soi-même, integrant l’émotion, le mouvement, et la voix. Il s'agit également de jouer avec les partenaires de jeu et l'espace ,  de prendre conscience de ce qui naît, de l'interpréter et d'y réagir en confiance.

Un des aspects du travail de chacun sera de porter  attention aux résistances mentales et d'ouvrir ses champs d'expression. Nous chercherons à identifier des éventuels automatismes de mouvement et de pensée afin de les dépasser et d'entrer ainsi dans des états de pure improvisation.

Travailler avec des partenaires de jeu permettra de mettre la conscience sur  ce que l’on abandonne de soi afin d'entrer en relation avec les avec les autres et de réagir. Il s'agira de porter spécifiquement son attention sur la manière dont on autorise l'extérieur à jouer à l’intérieur de soi.

La partie la plus importante du travail de stage portera sur un entraînement physique et vocal, le corps et la voix étant nos outils d'improvisation.

Ce stage peut être qualifié de "parathéâtral" dans la mesure où il repose sur des techniques de travail engageant le corps, la voix, l'espace et l'utilisation d'accessoires. Si les techniques utilisées sont proches des techniques théâtrales, le travail se concentre sur “être ici et maintenant, dans un rapport authentique à soi, au  sens où il ne s'agit pas de jouer un personnage mais d'être soi.

 

Cet atelier est animé en français ou en anglais, selon les besoins du groupe.

Leader / Animation

Piotr Filonowicz

 

A graduate of the Theater Academy in Warsaw. He led the group Night Line (2008-12) dealing with free improvisation and Vocal Line group focusing on work with voice based on traditional songs. Since 2012 he has been involved in the Fabryka Destruction project (www.facebook.com/FabrykaDestrukcja). Every year, he organizes ethnomusicological expeditions, during which he collects material for vocal work (2007-8 Bulgaria, Poland, 2009 Romania, 2010 Macedonia, 2011 Albania, 2012 India, 2013 Georgia, 2014 Bulgaria, Israel, Serbia). He conducts vocal workshops „Vocal Spinning-Mill". Specializes in work on arousing the natural strength of voice and integrating emotions, movement and voice. Founder and leader of theater workshops at the Academy of Arts and Culture (www.warsztaty-teatralne.pl).

 

Diplômé de l'Académie de Théâtre de Varsovie. Il a dirigé le groupe Night Line (2008-12) consacré à l'improvisation libre et au groupe Vocal Line, axé sur le travail avec voix basé sur des chansons traditionnelles. Depuis 2012, il participe au projet Fabryka Destruction (www.facebook.com/FabrykaDestrukcja). Chaque année, il organise des expéditions ethnomusicologiques au cours desquelles il collecte du matériel pour le travail vocal (2007-2008 Bulgarie, Pologne, 2009 Roumanie, 2010 Macédoine, 2011 Albanie, 2012 Inde, 2013 Géorgie, 2014 Bulgarie, Israël, Serbie). Il dirige des ateliers vocaux "Vocal Spinning-Mill". Spécialisé dans les travaux visant à susciter la force naturelle de la voix et à intégrer les émotions, le mouvement et la voix. Fondateur et responsable d'ateliers de théâtre à l'Académie des Arts et de la Culture (www.warsztaty-teatralne.pl).

 

 

Other informations / Autres informations

Price/Tarif: 190 euros

You can sleep in our place/Couchage possible sur place, 15 euros night/nuit

Inscription: Mireille Pioche, piochmireille@orange.fr, +33 6 65 48 01 57

L’ESPACE SINGULIER, 26 rue Roger Martin du Gard, 60600 CLERMONT

 

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje pod numerem 609 045 956 oraz drogą mailową:

zapisy@warsztaty-teatralne.pl

Dane do przelewu:

Akademia Sztuki i Kultury

Al. Jana Pawła II 36c

00-141 Warszawa

 

MultiBank

73 1140 2017 0000 4402 1292 5749

(z dopiskiem: Warsztaty teatralne)

www.improwizacjawolna.pl

asikzapisy@gmail.com

Warsztaty ekspresji fizycznej i wokalnej./ Free improvisation workshops

DO GÓRY